Speciaal

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Parketbenodigdheden

Klik hier om deze voorwaarden als pdf te downloaden of te printen

 

Parketbenodigdheden.nl is een onderdeel van Cybulka Parket

Grote Gracht 68-66

6211 SZ Maastricht

KvK: 14610107

BTWnr: 1578 67 213 B02

e: info@parketbenodigdheden.nl

 

 

Artikel 1 Toegankelijkheid

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Parketbenodigdheden.nl en de afnemer.

1.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het plaatsen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk, voor het plaatsen van een bestelling.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Parketbenodigdheden.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Parketbenodigdheden.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

 

2.1 Alle aanbiedingen van Parketbenodigdheden.nl zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 Parketbenodigdheden.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden derhalve Parketbenodigdheden.nl niet, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

2.3 Parketbenodigdheden.nl behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Parketbenodigdheden.nl dit mee binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3 Prijzen en betalingen

 

3.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro's en inclusief de Nederlandse BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 De verzendkosten worden berekend zoals weergegeven op de pagina "verzendkosten ".

3.2 Betaling dient te geschieden door voorafbetaling op een door Parketbenodigdheden.nl aangewezen bankrekeningnummer, via iDeal, Pay-Pal of onder Rembours (contant) bij aflevering zonder kortingen en/of compensaties tenzij schriftelijk overeengekomen.

3.3 Na ontvangst van de betaling op ons rekeningnummer zullen de goederen verzonden worden, behalve bij betaling onder rembours, afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent U gerechtigd de bestelling te annuleren binnen acht dagen, na mededeling van de prijsstijging door Parketbenodigdheden.nl.

 

 

Artikel 4 Levering

 

4.1 De meeste producten zijn uit voorraad leverbaar en worden binnen 48 uur na de ontvangst van de betaling geleverd. Indien de levertijd langer bedraagt, ontvangt de afnemer hiervan bericht per e-mail met daarin de verwachte levertijd.

4.2 De bevestigde levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Parketbenodigdheden.nl zal echter redelijkerwijs al het mogelijke doen om levering op of binnen de levertijd te realiseren.

4.3 Indien het bestelde niet binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling verzonden kan worden, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.4 Zodra Parketbenodigdheden.nl bekend wordt met feiten of omstandigheden die verzending van de bestelling op of binnen de gestelde levertijd onmogelijk maken, geeft Parketbenodigdheden.nl hiervan onverwijld bericht aan de afnemer onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.

4.5 De bestelling zal worden bezorgd op een door de afnemer aan te geven wijze en plaats.

Indien de producten na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, worden de producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico in depot. De wijze en termijn van depot wordt door de vervoerder aan de afnemer kenbaar gemaakt.

4.6 Levering geschiedt tot aan de deur op de begane grond tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

 

Artikel 5 Risico en Eigendom

 

5.1 Het eigendom van de producten gaat van Parketbenodigdheden.nl over op de afnemer indien deze al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Parketbenodigdheden.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

5.2 Het risico van de zaken gaat van Parketbenodigdheden.nl over op de afnemer op het moment van de aflevering van de bestelling.

 

Artikel 6 Reclames

 

6.1 De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de onderlinge overeenkomst beantwoorden.

6.2 De afnemer heeft het recht de bestelling binnen 7 werkdagen na aflevering in te trekken

(afkoelingsperiode) . De afnemer mag binnen die periode de bestelling terugsturen.

6.3 De kosten van de retournering van de producten zijn voor rekening van de afnemer.

De retourzending dient in dezelfde, originele verpakking plaats te vinden.

6.4 De retourzending dient van tevoren aangemeld ( per e-mail ), aangetekend en verzekerd te geschieden. Er worden geen administratiekosten berekend. Wanneer de afnemer het bestelde binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, zal Parketbenodigdheden.nl binnen 30 dagen het betaalde bedrag inclusief verzendkosten terugbetalen.

6.5 Parketbenodigdheden.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product of producten zijn geopend, gebruikt of door toedoen van de afnemer is beschadigd.

 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 

7.1 Parketbenodigdheden.nl is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden, aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Parketbenodigdheden.nl.

7.2 De informatie en gegevens op deze webwinkel is met grote zorgvuldigheid samengesteld.

Parketbenodigdheden.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen, teksten en productinformatiedocumenten.

7.3 De aansprakelijkheid van Parketbenodigdheden.nl uit hoofde van de met de afnemer gesloten koopovereenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst.

7.4 Parketbenodigdheden.nl is nooit verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde producten, door het niet, niet op tijd of niet juist functioneren van de door haar te leveren producten, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van Parketbenodigdheden.nl. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder inbegrepen vertraging in de levertijd van de producten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 8 Garantie

 

8.1 Op alle geleverde producten rust de normaal door de fabrikant van het geleverde product verstrekte fabrieksgarantie.

8.2 Onoordeelkundige verwerking of het niet opvolgen van de voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.

 

Artikel 9 Persoonsgegevens

 

9.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonregistratie/de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Parketbenodigdheden.nl nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met Parketbenodigdheden.nl contact opnemen. Parketbenodigdheden.nl zal de klant de gewenste informatie verschaffen, het databestand aanpassen of de persoonsgegevens verwijderen.

9.2 De persoonsgegevens die beveiligd worden doorgegeven aan Parketbenodigdheden.nl worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van de orders en eventuele garantieservice.

9.3 We bewaren en gebruiken een e-mail adres uitsluitend wanneer het rechtstreeks aan ons werd opgegeven voor service- en marketingdoeleinden voor zover daarvoor ook toestemming is verleend.

 

Artikel 10 Klachten

 

10.1 Meldt een klacht zo snel mogelijk na de levering, doch binnen 30 dagen na levering of vaststelling.

10.2 Klachten worden afgehandeld binnen 21 dagen en u ontvangt hiervan per e-mail bericht.

 

Artikel 11 Nederlands Recht

 

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.